Cyfleon

Cyflwyno hyd at £600 Miliwn o Gyllid y Loteri Genedlaethol i fynd i'r afael ag effaith CoronavirusMae’r Loteri Genedlaethol yn gwneud cyfraniad mawr tuag at yr ymdrech genedlaethol drwy ailburo cyllid i frwydro yn erbyn effeithiau Covid-19, gyda llawer eisoes wedi cyhoeddi dros yr wythnosau diwethaf.
Mae’r Loteri Genedlaethol yn gwneud cyfraniad mawr tuag at yr ymdrech genedlaethol i fynd i’r afael ag effaith Covid-19
Darperir yr ariannu ar draws sectorau’r celfyddydau, cymunedol ac elusennol, treftadaeth, addysg yr amgylchedd a chwaraeon - bydd yn helpu’r prosiectau yn y Deyrnas Unedig yr effeithir arnynt fwyaf gan y coronafeirws, y maent yn cefnogi rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau
Disgwylir cyhoeddiadau ariannu pellach i daclo effaith y coronafeirws
Mae elusennau a sefydliadau sydd wedi’u heffeithio gan effaith ddigynsail yr alldoriad coronafeirws yn y DU yn cael mynediad i becyn cynhwysfawr o gefnogaeth gwerth hyd at £600 miliwn wedi ei ailbwrpasu gan Y Loteri Genedlaethol.
Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bydd miliynau o bunnoedd o arian y Loteri Genedlaethol yn cael eu dosbarthu dros y misoedd nesaf yng Nghymru’n unig i helpu prosiectau yr effeithir arnynt fwyaf gan y coronafeirws, y maent yn cefnogi rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Mae’r pecyn ariannu cynhwysfawr yn ymestyn ar draws sectorau’r celfyddydau, cymunedol, elusennol, treftadaeth, addysg, yr amgylchedd a chwaraeon.
Mae’r pecynnau ariannu a gyhoeddwyd hyd yma a fydd yn helpu prosiectau yng Nghymru’n cynnwys:
Hyd at £300 miliwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol dros y chwe mis nesaf ar gyfer grwpiau ar draws y Deyrnas Unedig, gan gynnwys rhai o Gymru, sydd yn y sefyllfa orau i gefnogi pobl a chymunedau yn y cyfnod hollbwysig yma.
Cronfa Argyfwng £50 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ledled y Deyrnas Unedig i ymdrin â phwysau brys yn y sector treftadaeth dros y pedwar mis nesaf a darparu buddsoddiad cynyddol mewn sgiliau digidol hanfodol;
Ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyfrannu £5.1 miliwn gan y Loteri Genedlaethol at Gronfa Gwytnwch y Celfyddydau gwerth £7 miliwn ar gyfer Cymru. Bydd y gronfa’n darparu cefnogaeth i unigolion a sefydliadau a ariannwyd ar gyfer y celfyddydau i’w helpu trwy’r argyfwng Coronafeirws;
Mae Chwaraeon Cymru wedi lansio Cronfa Cydnerthedd Chwaraeon, gyda £4.75 miliwn yn dod o ffynonellau’r Loteri Genedlaethol i ddarparu cefnogaeth ar draws chwaraeon yng Nghymru i sicrhau y gall y genedl barhau’n actif a mwynhau’r holl fanteision iechyd a llesiant a geir trwy chwaraeon; ac mae
Sefydliad Ffilm Prydain (BFI) wedi darparu gwerth £4.6 miliwn gan y Loteri Genedlaethol ar draws y Deyrnas Unedig i leddfu’r pwysau brys ar fudiadau ac unigolion yn y diwydiannau sgrîn y maent wedi’u bwrw’n waethaf gan y pandemig, gan amrywio o arian brys i’r rhai sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain y cafodd eu contractau eu canslo’n sydyn i grantiau ar gyfer lleoliadau sy’n denu cynulleidfaoedd y bu’n rhaid iddynt gau’n annisgwyl.
Mae’r ffigurau a amlygir heddiw yn ffurfio’r cyfanswm pecyn ariannu a ddadorchuddiwyd hyd yma - disgwylir cyhoeddiadau ariannu pellach yn y dyfodol.
Codir £30 miliwn ar gyfartaledd bob wythnos gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiectau, rhai mawr a rhai bach, ledled y wlad. Er na wyddwn eto pa brosiectau’n benodol fydd yn cael yr arian yn gyntaf, mae llawer o brosiectau’r Loteri Genedlaethol yng Nghymru eisoes wedi bod yn ymaddasu i’r argyfwng gorau y gallant o fewn paramedrau cadw pellter cymdeithasol.
Gan amlygu pwysigrwydd y gefnogaeth i gymunedau ar draws Cymru, meddai, John Rose, Cadeirydd Fforwm y Loteri Genedlaethol Cymru a Chyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru: “Mae dosbarthwyr arian y Loteri Genedlaethol yng Nghymru’n ymwybodol iawn o’r effaith ddigynsail y mae’r Coronafeirws yn ei chael ar draws y cymunedau a gefnogwn. Mae’r ffordd y mae grwpiau cymunedol o bob math wedi dod ynghyd i helpu allan yn eu cymunedau wedi’n syfrdanu. Fel arianwyr, rydym yn gweithio’n ddiflin i gefnogi’r prosiectau a ariannwn a lliniaru’r effeithiau cymaint â phosib yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rydym am roi sicrhad i’n cymunedau ein bod yma o hyd, ein bod yn dal i wneud dyfarniadau ac fe hoffem ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth barhaus sy’n galluogi ni i ddarparu arian i bobl a chymunedau a effeithir gan y pandemig.”
I gael mwy o wybodaeth am yr amrywiaeth o gefnogaeth ariannu a gyhoeddwyd gan ddosbarthwyr y Loteri Genedlaethol ar draws y DU hyd yma, cliciwch yma am wefan Achosion Da’r Loteri Genedlaethol
Anogir chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i chwarae ar-lein yn national-lottery.co.uk neu drwy lawrlwytho ap y Loteri Genedlaethol ac i brynu tocynnau mewn siopau dim ond fel rhan o’u taith siopa hanfodol.
Am wybodaeth bellach, astudiaethau achos a chyfleoedd cyfweliad, cysylltwch ag: Oswyn Hughes yma